Riemann zeros from a periodically-driven trapped ion

Preprint info:

IFT Number: IFT-UAM/CSIC-21-12
Arxiv URL: https://arxiv.org/abs/2102.06936

Publication Type: Preprint

Authors: Ran He; Ming-Zhong Ai; Jin-Ming Cui; Yun-Feng Huang; Yong-Jian Han; Chuan-Feng Li; Guang-Can Guo; G.Sierra; C.E. Creffield
Source: 2021