Preprint Info

Sterile Neutrinos or Flux Uncertainties? - Status of the Reactor Anti-Neutrino Anomaly

Preprint info:

IFT Number: IFT-UAM/CSIC-17-085
Arxiv URL: https://arxiv.org/abs/1709.04294

Publication Type: Preprint

Authors: Mona Dentler, Álvaro Hernández-Cabezudo, Joachim Kopp, Michele Maltoni, Thomas Schwetz
Source: 2016